24/2/12

Σύντομο Βιογραφικό


Σύντομα βιογραφικά στοιχεία:


     Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πατρών.
  
  Επταετή (7) διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών:
Ως Διδάσκων του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.
Ως Διδάσκων του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» του Τμήματος Ιατρικής.
    
   Ερευνητικό έργο στο αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών, το οποίο συνοψίζεται σε:
12 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κρίση στην επιστημονική περιοχή της Επιστήμης των Υπολογιστών.
6 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κρίση στην επιστημονική περιοχή της πληροφορικής εν γένει.
50 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
Editor σε 3 ερευνητικά.
7 μονογραφίες και δημοσιεύσεις κεφαλαίων σε βιβλία.
18 εισηγήσεις ως προσκεκλημένος ομιλητής.
Διδάσκων σε 15 επιμορφωτικά σεμινάρια.
Διοργάνωση 4 διεθνών συνεδρίων.
Επίβλεψη 70 διπλωματικών εργασιών.
Συμμετοχή σε 8 εθνικά και διεθνή συνέδρια.
  
   Πολυετή (12 έτη) ενασχόληση σε 30 έργα Έρευνας και Ανάπτυξης με αντικείμενο το σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση Δικτύων, Εφαρμογών Διαδικτύου, Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) και Γραφικών Υπολογιστών με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την προώθηση της Καινοτομίας κ.α. σε Διεθνές και Εθνικό επίπεδο αλλά και ειδικά για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.